Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του drmind.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση η MindSeed διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του drmind.gr .

 
Προσωπικά Στοιχέια

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στις σελίδες του drmind.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά στοιχεία θα ζητηθούν μόνο στη περίπτωση παραγγελίας προϊόντων / υπηρεσιών. Η πληροφορία αυτή διαφυλάσσεται από το drmind.gr και δε δύναται να μεταβιβαστεί σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για κανένα απολύτως λόγο με εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 
IP Διευθύνσεις

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο drmind.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

 Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

1) Το drmind.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο.

2) Το drmind.gr διατηρεί τα προσωπικά στοιχεία των πελατών, τα οποία αποστέλλονται ή δηλώνονται από τον ίδιο το χρήστη και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας ή οικονομικούς / φορολογικούς.

3) Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

4) Το drmind.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχει δηλώσει ο πελάτης, για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

5) Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και αφορούν μενονομένες υπηρεσίες του drmind.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της κάθε υπηρεσίας. Το drmind.gr τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη για όσο χρονικό διάστημα αυτός είναι εγγεγραμμένος και χρησιμοποιεί κάποια από τις υπηρεσίες του drmind.gr. Με οποιαδήποτε λήξη της συναλλακτικής σχέσης όλα τα προσωπικά στοιχεία διαγράφονται άμεσα.

6) Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο drmind.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτό, την ΕΕΤΤ και το ΙΤΕ, ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

7) Στοιχεία του αρχείου, κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές και άλλες διοικητικές αρχές μόνο κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.